Pedagogisch beleidsplan

Lees hieronder ons pedagogisch beleidsplan; 

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. De BSO moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn. Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid voor de kinderen. Het kind moet weten waar het aan toe is. Daarom kiezen wij ervoor de kinderen kleinschalig op te vangen. Verder is er een vaste dagindeling en zijn er duidelijke regels. Er zijn bij ons 10 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar van harte welkom. De sporadische activeiten die we ondernemen, proberen we samen te doen, dit om het groepsgevoel en eenheid te creeren. en kind is natuurlijk niet verplicht om mee te doen (uitzondering is natuurwandeling), maar we zullen het wel stimuleren.

Daarnaast moet het huis en de inrichting voldoen aan een aantal eisen zodat het kind zich hier thuis, maar ook vrij kan voelen. De vloeren en muren zijn in rustige kleuren gehouden. Het houten meubilair heeft een warme uitstraling. Er zijn plekken waar je met elkaar speelt, maar ook plekken waar je alleen kunt spelen of je terug kunt trekken. Het speelgoed wordt met zorg gekozen en uitnodigend uitgestald zodat dit de kinderen uitdaagt tot spelen.

Bij de BSO komt het kind terecht in een andere situatie dan thuis. Het komt in een omgeving waar het te maken krijgt met leeftijdgenootjes, met andere volwassenen en met andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Er zullen bij ons andere regels gelden dan thuis. Ook zijn er andere gewoontes en gebruiken. Het hoeft bij ons niet allemaal precies zo te gaan als thuis en andersom. Onze ervaring is dat kinderen heel goed in staat zijn onderscheid te maken tussen thuis en de BSO als maar duidelijk wordt gemaakt wat er anders is en waarom. Hiervoor is het van belang dat er een goede afstemming is tussen thuis en de BSO. Om te bereiken dat ouders en groepsleiding begrip hebben voor en duidelijkheid over elkaars situatie zijn er een aantal vaste momenten waarop er overleg is tussen ouders en groepsleiding.

Dit begint al, voordat het kind geplaatst is, bij het kennismakingsgesprek. De ouders en het kind komen samen langs. De ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen onze BSO en het kindje kan rustig wennen/spelen. Onderwerpen zoals de dagindeling, hoe wordt er gewerkt en welke regels worden gehanteerd, komen hierbij aan de orde. De groepsleiding krijgt dan ook informa­tie van de ouder over het kind. De verzor­ging, eetgewoontes en andere gewoontes worden besproken.

Om de overgang tussen thuis en de BSO gemakkelijker voor het kind te maken zijn er vrijwel dagelijks breng- en haal gesprekjes waarin over en weer verteld kan worden hoe het thuis of in de groep gegaan is.

1.2 Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Op de BSO wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrou­wen van de kinderen. De kinderen hebben er vaak veel plezier in om zelf iets te kunnen.

In en om het huis vind je vrijwel al het materiaal op kindhoogte, zodat kinderen zelf kunnen kiezen en pakken.

Ook wordt het gestimuleerd dat grotere kinderen de kleinere helpen.

Zelfstandigheid speelt ook een rol in het contact met anderen. Als een kind bijv. iets van een ander kind wil, stimuleren we het om dat zelf te vragen, in plaats van naar de leidster toe te komen.

Dit zelfstandig dingen proberen en laten slagen, ontdekken waar je goed in bent, geeft het kind zelfvertrouwen. De leidster laat het kind zoveel mogelijk vrij in dit proberen en ontdekken. Zij stimuleert dit door het geven van tips of het bieden van uitdaging. Zo leert het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en ontwikkelen.

Wanneer deze ontdekkingsreis ten koste gaat van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal de leidster ook de grens aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom zij dit niet wil en biedt het kind vervolgens, als het mogelijk is, een alternatief aan.

1.3 De sociale ontwikkeling

Binnen de groep is de omgang met elkaar heel belangrijk. De kinderen worden gestimu­leerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met elkaar.

De kinderen wordt geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen moeten denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat de ander uitgepraat is of totdat de ander klaar is met een bepaald spel. De kinderen worden serieus genomen en geaccep­teerd zoals ze zijn. Kinderen worden vrij gelaten of ze mee willen doen aan een bepaalde activiteit. En geeft een kind bijvoorbeeld aan alleen te willen spelen dan wordt daar ruimte voor gecreëerd. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn om iets alleen te doen.

Door dit samen leven, samen spelen, dingen delen, elkaar helpen en van elkaar leren, leert het kind zijn sociale kwaliteiten kennen en te ontwikkelen.

Bij het naar huis gaan, willen we graag dat het kind afscheid komt nemen door middel van een hand geven of een knuffel. 

1.4 De emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om hun gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet en vreugde te uiten. De leidster zorgt dat zij er is voor het kind, dat er ruimte en ook tijd is te luisteren naar deze emoties. We nemen de gevoelens van de kinderen serieus. Het kind moet zichzelf kunnen zijn, maar we leren het kind ook waar de grens is, wat wel en niet kan (je mag boos zijn, maar je mag niet slaan). Het is belangrijk dat de leidster, luistert, begrip toont, maar ook duidelijke grenzen biedt in de groep.

Bij (plotselinge) gedragsverandering wordt er altijd eerst naar een oorzaak gezocht (bijv. verandering van slaap- of eetgewoontes, de komst van een broertje of zusje enz.). De groepsleiding speelt hierop in en kan daar evt. in een spel of kringgesprek aandacht aan schenken. Goede oudercontacten zijn hierbij van groot belang, op de situatie thuis kan dan ingespeeld worden. Het verplichte "mentorschap" per 2018 is bij ons gekoppeld aan de vaste medewerkster die op de groep staat. een vast onderdeel bij het ophalen van de kinderen door de ouders, is het bespreken van de middag, het kind en de daarbij behorende gebeurtenissen. Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of eventuele problemen worden tijdig gesignaleerd, aangezien er een vaste pedagogische medewerkster aanwezig is. Mochten er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van het kind, dan bespreekt de medewerkster dit met de ouders. Dit gebeurt in principe tijdens de haalmomenten, maar mocht het meer tijd vergen, dan wordt er een afspraak met de ouders gemakt. Mochten ouders er behoefte aan hebben, dan kan de medewerkster van BSO aan de Dijk hen doorverwijzen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

1.5 De motorische ontwikkeling

Bij allerlei activiteiten worden de fijne en grove motoriek geoefend. De fijne motoriek wordt geoefend bij b.v. het knutselen, verven, puzzelen en/of spelen met construc­tiemateriaal en eten en drinken. De grove motoriek wordt geoefend bij het rennen, fietsen, klimmen.

De indeling van het huis en de ruimte eromheen en het speelgoed zijn dan ook afgestemd op de leeftijdsgroep die daar gebruik van maakt. Verder hebben we natuurlijk een grote tuin waar de kinderen kunnen spelen, sporten, klimmen en ontdekken.

1.6 De creatieve ontwikkeling

Wij stimuleren de creatieve ontwikkeling van de kinderen door ze allerlei verschillende materialen en activiteiten aan te bieden en ze te laten ontdekken wat je daarmee kan doen.

Onder creativiteit verstaan we niet alleen het doen van allerlei handarbeidactiviteiten maar ook het doen van kringspelletjes, spelletjes aan tafel, het maken van- en luisteren naar muziek en bezig zijn met fantasiespel.

Bij de handarbeidactiviteiten gaat het er vooral om dat de kinderen vol enthousiasme met het aangeboden materiaal aan de slag gaan. Er wordt met thema's gewerkt zoals de jaargetijden, Sinterklaas, Kerst, zomerfeest enz. Dit biedt veel leuke aanknopingspunten om met de genoemde vormen bezig te zijn. Ook wordt er met de kinderen samen gekookt; koekjes of broodjes bakken, wat dan gezamenlijk opgegeten wordt.

1.7 Omgaan met normen en waarden

Voor ons belangrijke normen en waarden:

Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen, sociaal zijn, eerlijk zijn, zorgvuldig omgaan met spullen en respect voor privacy.

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen meegegeven (de fruitbak gaat rond en iedereen pakt er een stukje uit, we doen een spelletje en iedereen die wil mag meedoen). Ook door het geven van het goede voorbeeld leren kinderen veel. Toch moeten wij soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft corrigeren nodig. Deze grenzen moeten duidelijk zijn voor de kinderen en ook aan hen uitgelegd worden.

Om veiligheidsredenen moeten overmoedige kinderen (zien zelf het gevaar niet van wat ze doen) tegen zichzelf beschermd worden.

Wanneer dingen gevaar op leveren voor kinderen zal de boodschap kort en duidelijk zijn: Dit mag niet. In minder gevaarlijke situatie zal de leidster het kind vanuit zichzelf toespreken: Ik wil niet dat jij dit doet, want.../ Ik vind... verder zullen kinderen gestuurd worden door het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag: Liever tegen het kind dat lekker zit te eten zeggen "wat zit jij goed te eten!" in de hoop dat de buurman ook zijn vork weer ter hand neemt, dan deze buurman confronteren met zijn niet-eten.

Bij onenigheid tussen de kinderen wordt gestimuleerd dat de kinderen dit eerst zelf proberen op te lossen voordat de groepsleiding ingrijpt. Natuurlijk houdt zij in de gaten of haar hulp hierbij geboden is. De groepsleiding kent haar kinderen en weet wie ze hierin moet stimuleren of juist af moet remmen.

Gedrag dat gevaar/pijn oplevert voor het kind zelf of voor anderen wordt door de groepsleiding niet geaccepteerd. Net als herhaaldelijk niet luisteren, dingen kapot maken, en ander storend gedrag. De leidster zal het kind duidelijk maken dat dit niet mag en waarom dit niet mag.

Ook hier weer door middel van de ik-boodschap. Wordt dit gedrag herhaaldelijk vertoond door hetzelfde kind, dan kan het kind door de leidster even buiten de activiteit geplaatst worden. Dit kan variëren van even niet mee mogen doen tot apart op een stoeltje of even bij de leidster komen. We hopen het kind hiermee te leren dat dit gedrag echt niet getolereerd wordt.

Op het moment dat de ouder zijn of haar kind komt halen, is er altijd tijd voor een gesprek. We proberen zoveel mogelijk informatie over te brengen, maar mist u iets, vraag het ons gewoon!

1.8 Diversen

Alle kinderen worden van school gehaald met de volvo door Esther of Mano. Esther is de vaste leidster met een diploma Pedagogisch medewerkster niveau 4, Mano is de vaste achterwacht, wat betekent, dat als er iets zou gebeuren en Esther of Mano moet bv naar de dokter met iemand, 1 van ons altijd bij de rest van de kinderen blijft. Een ieder heeft een VOG (verklaring omtrent gedrag) en staan per maart 2018 ingeschreven in het personen register Kinderopvang.

Daarnaast hebben we een vaste invalster: Amy Boerhof: ook zij staat ingeschreven in het personen register Kinderopvang met een geldige VOG. Amy is onderwijsassistente niveau 4.

De mogelijkheid bestaat dat een niet gebruikte middag binnen 2 maanden wordt ingehaald, alleen tijdens de reguliere schoolweken of dat er een extra dagdeel wordt afgenomen. Niet gebruikte middagen gelden niet voor de officiele feestdagen. Een middag inhalen is wel altijd in overleg met Esther, in verband met het vervoer en het aantal kinderen dat die middag aanwezig is. Dit geldt ook voor vriendjes/vriendinnetjes die mee willen om te spelen.

Stagiaires zijn bij ons van harte welkom. Zij staan niet alleen op de groep en zijn daardoor altijd boventallig. Bij stages, die geen snuffelstages zijn, zijn de stagiaires verplicht een VOG te overleggen. De stagiaires die bij ons werkzaam zijn, zijn BBL leerlingen. We staan ingeschreven als leerbedrijf, wat inhoudt dat we de stagiaires zoveel mogelijk alle soorten taken laten uitvoeren: verzorgen, begeleiden, problemen oplossen, bij een oudergesprek aanwezig zijn etc. Alleen dan kan een stagiaire klaar zijn voor een baan in de kinderopvang. Omdat Esther het diploma niveua 4 heeft, mag zij stagiaires t/m niveau 4 opleiden.

GGD

Elk jaar voert de GGD een inspectie uit. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Kijk voor het meest recente inspectie-rapport op onze website, onder het kopje "diversen", "GGD".

Esther Das-Dijkman januari 2019